MENU
Aula_close Layer 1

Mobbepolitik

 

Politik mod mobning - politik for trivsel

Du skal kunne se en vilkårlig kammerat i øjnene hver dag
 – uden at få dårlig samvittighed!

 

De grundlæggende værdier for Sønderborg Kommune og dermed for Broager Skole er:

Dialog, anerkendelse, samarbejde og engagement

Ud over disse fokuserer vi i skolens dagligdag på at sikre elevernes trivsel gennem gensidig respekt og ansvarlighed i de fællesskaber, som eleverne indgår i.

 

Vision:

Broager Skole skal være et sted, hvor der er rart at være.
Både forældre, elever og personale tager ansvar for, at alle
skolens elever trives.


Opstår der mistrivsel og/eller mobning, vil vi gribe ind.

Vi mener, at en forudsætning for læring er, at man trives!

 

Hvad er mobning?:

Mobning er et bevidst forsøg på at skade en anden person og/eller udelukke den anden person fra fællesskabet.

Mobning udøves som regel mod en enkelt elev og ofte af flere personer.

Alle personer i et fællesskab har ansvar for at stoppe en erkendt udelukkelse af dette fællesskab.

Det bedste, du kan gøre for at øge det enkelte barns trivsel i skolen,
er at styrke klassens fællesskab.

Respekt og omsorg for den enkelte ses blandt andet gennem omgangsform og omgangstone.

Broager Skole finder det vigtigt at fokusere på et anerkendende sprogbrug over for elever og voksne.

Vi vil specielt være opmærksomme på, at følgende kan være tegn på mobning: 

 1. Når drilleri ikke længere er for sjov.
 2. Når konflikter ikke længere kan løses.
 3. Når udstødelseshandlinger bliver systematiske.
 4. Når fællesskaberne er præget af utryghed.
 5. Når fællesskabet har lav tolerancetærskel.
 6. Når fællesskabet mangler empati.
 7. Når fællesskabet er præget af magtubalance.
 8. Når fællesskabet er præget af ensomhed.

 

Konkret gør vi:

 1. Den enkelte klasses elever og lærere følger op og drøfter den årlige landsdækkende trivselsmåling på klasseniveau.
 2. Den enkelte klasse sætter løbende fokus på klassens trivsel, eksempelvis gennem mindre temperaturmålinger. Resultaterne drøftes med klassens elever.
 3. Forældregruppen til den enkelte klasse holdes løbende orienteret
  om klassens trivsel og tiltag, som konkret iværksættes i denne forbindelse.
 4. Alle klasser laver egne trivselsregler, som revurderes mindst 1 gang hvert halve år.
 5. Alle personer på skolen er opmærksomme på et ordenligt sprogbrug.
 6. Skolebestyrelsen orienteres om udviklingen mindst 1 gang årligt.

 

Hvis en elev alligevel bliver mobbet:

 • Igangsætter skolen en individuel handleplan, som tager hånd om den konkrete mobbesituation.
 • En lærer/pædagog fra klassens team afholder samtale med den enkelte elev, der mobbes med henblik på at få afdækket elevens opfattelse af situationen.
 • De øvrige lærere/pædagoger i klasseteamet inddrages og forældrene kontaktes.
 • Der tages kontakt med de elever, som mobber med henblik på at få afdækket deres oplevelse af situationen. Forældrene til disse elever og/eller klassens forældre orienteres om fokuseringen og opfordres til at bakke op om skolens kommende arbejde.
 • Der aftales konkrete tiltag, som har til hensigt at stoppe mobningen. Resursecenter orienteres, evt. AKT-hjælp overvejes.
 • Opfølgning over for alle involverede sikres. Relevante forældre orienteres.
 • Fortsætter eller gentager mobningen sig, involveres resursecenter og/eller ledelsen med henblik på justering af handleplan. Der indkaldes til skole-/hjemsamtaler med de berørte forældre/elever. (Kan afholdes som gruppemøder afhængig af situationen).

AKT/ledelse følger op på konkrete tiltag.

 

De sociale medier:

Skolen ønsker, at ovenstående værdier og holdninger også lægges til grund for elevernes adfærd på de sociale medier. Vi opfordrer derfor forældrene til aktivt at følge deres børns færden på disse medier.

For at hjælpe dig som forældre, har ”Red Barnet” udarbejdet en guide til emner, som kan være indgangsbilletten til en god snak om sociale medier og fællesskabet.

 

Ovenstående politik er vedtaget af skolens bestyrelse.

Tirsdag, den 23. januar 2018

 

 

Hvad kan du som forældre gøre for at hjælpe til dit barns trivsel i skolen?

For at undgå mobning:

 1. Støt op om skolens kultur
 2. Vær et godt eksempel for dit barn
 3. Benyt et pænt sprogbrug derhjemme – også, når du taler om skolen
 4. Forvent, at dit barn behandler og omtaler de andre børn pænt
 5. Hav respekt for andre børn og deres grænser

 

Hvis dit barn bliver mobbet:

 1. Vær lydhør over for dit barn og reager konstruktivt
 2. Vurder situationen. Tag evt. kontakt til det andet barns forældre og informer altid skolen.

 

Hvis dit barn medvirker til mobning:

 1. Tag ansvar, hvis dit barn er involveret i mobning
 2. Vurder situationen og tag kontakt, enten til det andet barns forældre eller til klasselærer/pædagog.
 3. Gør klart, at mobning er uacceptabelt.

 

HUSK EN SAG HAR ALTID TO ELLER FLERE SIDER

FOR AT BEHANDLE BØRN ENS SKAL ALLE BEHANDLES FORSKELLIGT